kpa. - Algemene Voorwaarden - kpa.
FREE SHIPPING (NL) FOR ORDERS ABOVE €150,-
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Welkom op de website www.kpa-haarlem.nl
Deze website is gekoppeld aan de volgende winkel met bijhorende ondernemersgegevens. 

kpa.
Zijlstraat 91
2011 TM Haarlem
Nederland
www.kpa-haarlem.nl
[email protected]
+316 145 66 202
IBAN NL 34 INGB 0008 4357 89

Artikel 1 - Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.kpa-haarlem.nl en op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en kpa.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 kpa-haarlem.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Dit is een vast bedrag van €4,95. Voor bestellingen boven de €150,- worden geen verzendkosten gerekend. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. Ook de kosten van een retourzending worden niet vergoed. 

Artikel 3 - Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website. 

3.2 kpa. garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 kpa. zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van e-mail van kpa. van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door kpa. is geaccepteerd.

Artikel 5 - Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan [email protected] te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 - Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal kpa. het risico dragen in geval van schade. De artikelen worden met PostNL Track & Trace verzonden. Via www.postnl.nl is de zending te volgen, u krijgt deze Track & Trade code na bestelling wanneer het pakket in het sorteercentrum is, per mail verzonden. Dit duurt altijd 2 á 3 uur na het plaatsen van de online bestelling. Is het pakket afgeleverd volgens PostNL afgeleverd, maar heeft u hem niet ontvangen, dan dient er zelf contact opgenomen te worden met PostNL via het volgende telefoonnummer : 0900 0990

Artikel 7 - Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. kpa. zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Sieraden, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door kpa.

7.4 Sale artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden. 


Artikel 8 - Garanties
8.1 kpa. garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website www.kpa-haarlem.nl vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de www.kpa-haarlem.nl vermelde specificaties, zal kpa. binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd inclusief retourneer kosten. U kunt kpa. ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 7 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is kpa. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van kpa., u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
kpa. blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening via een betalingsverzoek.

10.2 kpa. gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 - Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan kpa. niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die kpa. moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als kpa. kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot www.kpa-haarlem.nl, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij kpa., haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie kpa. niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) www.kpa-haarlem.nl niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar www.kpa-haarlem.nl aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Indien door kpa. geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van kpa. jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van kpa. voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 kpa. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op www.kpa-haarlem.nl onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van www.kpa-haarlem.nl, waaronder www.kpa-haarlem.nl door een derde.

Artikel 14 - Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 - Diversen
15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van kpa. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 kpa. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. kpa. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door www.kpa-haarlem.nl aangepast worden. www.kpa-haarlem.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.